भञ्ज्याङ्हरु - Section Officer Note | PSC Notes - JPT Exams

Medical Exam, medical examiner, Medical Exam Quiz

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Advertise With Us

Thursday, December 30, 2021

भञ्ज्याङ्हरु - Section Officer Note | PSC Notes


 

🌐 भञ्ज्याङ्हरु 🌐
१) संखुवासभा :
(सूत्रः→ भापो छिराउ)
• भा → भाटभटेनी भञ्ज्याङ्
• पो → पोपटी भञ्ज्याङ्
• छि → छिरनचोभा भञ्ज्याङ्
• रा → रागला भञ्ज्याङ्
• उ → उम्बुक भञ्ज्याङ्
२) ताप्लेजुङ
(सूत्रः→ चाटी खा झिघा)
• चा → चाबुक भञ्ज्याङ्
• टि → टिपताल भञ्ज्याङ्
• खा → खाङ्लो भञ्ज्याङ्
• झि → झिनसाङ् भञ्ज्याङ्
• घा → घान्ङ्ला भञ्ज्याङ्
३) मुस्ताङ:
(सूत्रः→ चा पा छा फा )
• च → चाङ्चुङि भञ्ज्याङ्
• छ → छाटाङ भञ्ज्याङ्
• प → पार्छे क्यामा भञ्ज्याङ्
• फ → फाङ्फुङ्ला भञ्ज्याङ्
४) गोरखा:
(सूत्रः→ थापा लाग्या मेला यान्डोन)
• थापा → थाप्ले भञ्ज्याङ्
• ला → लार्के भञ्ज्याङ्
• ग्या → ग्याला भञ्ज्याङ्
• मे → मेलाट साचिङ भञ्ज्याङ्
• ला → लाच्युट भञ्ज्याङ्
• यान्डोन → यान्डोन भञ्ज्याङ्
५) डोल्पा:
(सूत्रः→ खुपिका आमा ज्यामे या या)
• खु → खुङ भञ्ज्याङ्
• पि → पिन्डु भञ्ज्याङ्
• का → काङ्कुङ भञ्ज्याङ्
• आ → आरिम भञ्ज्याङ्
• मा → मारिम भञ्ज्याङ्
• ज्या → ज्यान्छे भञ्ज्याङ्
• मे → मेङ्ला भञ्ज्याङ्
• या → याला भञ्ज्याङ्
• या → यानाङ भन्ज्यान
६) हुम्ला :
(सूत्रः→ चालोस चिलाया)
• चा → चाङ्ला भञ्ज्याङ्
• लो → लोलुङ्ग भञ्ज्याङ्
• स → सर्पे भञ्ज्याङ्
• चि → चिमाल भञ्ज्याङ्
• ला → लाप्छे भञ्ज्याङ्
• या → यारी भञ्ज्याङ्
७) दार्चुला :
(सूत्रः→ छ्याट्टि)
• छ्या → छ्याङ्ला भञ्ज्याङ्
• ट्टि → टिकर भञ्ज्याङ्
🌐 सूत्र बाहेकका अन्य भञ्ज्याङ्हरुः
1) नाम्जा भञ्ज्याङ् → मुगु
2) नाङ्फा भञ्ज्याङ् → सोलोखुम्बु
3) उराइ भञ्ज्याङ् → बझाङ
4) झुमा कोदारी भञ्ज्याङ् → सिन्धुपाल्चोक
5) रसुवागडी भञ्ज्याङ् → रसुवा
6) ठाङ्ला भञ्ज्याङ् → दोलखा

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Your Ads Here